سنگ اندازی دولت برای شرکتهای پست سریع

در جهان امروز که تمام کشورهای دنیا به دنبال اسان کردن شرایط کاری برای کار افرینان هستند تا این اشخاص بتوانند کمکی در کمتر شدن رشد نرخ بیکاری به جامعه خود کنند متاسفانه بروکراسی اداری و پیچیده برای راه اندازی یک کسب و کار انقدردر کشور ما پیچیده شده که بخش خصوصی را با چالشی بزرگ روبرو کرده.

امروز میخواهیم درباره پیچیدگی